حدود قيمت: از تا

املاک شبکه ای ۱

دارجار شهرکی لوکیشن جنگلی و دنج

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰

افرا همکف لوکیشن غیربومی

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۵

افرا برند منطقه نور اما این ویلا خیلی به قیمته

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۰

فول فرنیش استخردار سند تک برگ

 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۳۱۰

داخلی متفاوت و زیبا تو یک لوکیشن عالی

 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۵۰

چهارخواب.به قیمت این شکلی دیگه نداریم

 • ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۶۰

املاک شبکه ای ۲

دارجار شهرکی لوکیشن جنگلی و دنج

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰

افرا همکف لوکیشن غیربومی

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۵

افرا برند منطقه نور اما این ویلا خیلی به قیمته

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۰

فول فرنیش استخردار سند تک برگ

 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۳۱۰

داخلی متفاوت و زیبا تو یک لوکیشن عالی

 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۵۰

چهارخواب.به قیمت این شکلی دیگه نداریم

 • ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۶۰

املاک شبکه ای ۳

دارجار شهرکی لوکیشن جنگلی و دنج

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰

افرا همکف لوکیشن غیربومی

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۵

افرا برند منطقه نور اما این ویلا خیلی به قیمته

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۰

فول فرنیش استخردار سند تک برگ

 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۳۱۰

داخلی متفاوت و زیبا تو یک لوکیشن عالی

 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۵۰

چهارخواب.به قیمت این شکلی دیگه نداریم

 • ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۱۶۰

سرکاج نزدیک به جنگل و مجتمعات رفاهی

 • ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۳۰

املاک شبکه ای ۴

دارجار شهرکی لوکیشن جنگلی و دنج

 • ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱۰۰

افرا همکف لوکیشن غیربومی

 • ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۵

افرا برند منطقه نور اما این ویلا خیلی به قیمته

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱۹۰

فول فرنیش استخردار سند تک برگ

 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۳۱۰