حدود قيمت: از تا

املاک شبکه ای ۱

کاخ ویلاتمام سنگ در دامنه جنگل

 • ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۴۵۰

ویلا سنددارباروف۳۶۰ درجه

 • ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۱۵

ویلا استخردار همه چی تموم

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۴۲۰

ویلا دوبلکس با قیمت فوق العاده

 • ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۲۰

ویلاشهرکی بین نور و رویان

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۱۰

ویلا باغ استخردار.لوکیشن جنگلی

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۰

املاک شبکه ای ۲

کاخ ویلاتمام سنگ در دامنه جنگل

 • ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۴۵۰

ویلا سنددارباروف۳۶۰ درجه

 • ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۱۵

ویلا استخردار همه چی تموم

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۴۲۰

ویلا دوبلکس با قیمت فوق العاده

 • ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۲۰

ویلاشهرکی بین نور و رویان

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۱۰

ویلا باغ استخردار.لوکیشن جنگلی

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۰

املاک شبکه ای ۳

کاخ ویلاتمام سنگ در دامنه جنگل

 • ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۴۵۰

ویلا سنددارباروف۳۶۰ درجه

 • ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۱۵

ویلا استخردار همه چی تموم

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۴۲۰

ویلا دوبلکس با قیمت فوق العاده

 • ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۲۰

ویلاشهرکی بین نور و رویان

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۱۰

ویلا باغ استخردار.لوکیشن جنگلی

 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۰

ویلا لوکیشن جنگلی نمارومی سنگی

 • ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۰۰

املاک شبکه ای ۴

کاخ ویلاتمام سنگ در دامنه جنگل

 • ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۴ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۴۵۰

ویلا سنددارباروف۳۶۰ درجه

 • ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۴ تعداد حمام
 • ۲۱۵

ویلا استخردار همه چی تموم

 • ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۴۲۰

ویلا دوبلکس با قیمت فوق العاده

 • ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۳ تعداد حمام
 • ۲۲۰