حدود قيمت: از تا

ویلادر منطقه برند و سرسبزالیمالات

گندیاب پائین, دهستان ناتل کنار علیا, بخش مرکزی شهرستان نور, شهرستان نور, استان مازندران, ایران